Algemene voorwaarden cursussen en activiteiten

Het aanmelden voor de in deze website genoemde cursussen en activiteiten dient schriftelijk te gebeuren. U kunt onder kopje ‘Aanmelden’ uw gegevens invullen en vervolgens deze uitprinten via de onderstaande printbutton.

Ons adres luidt:
Secretariaat Muziek- en Dansonderwijs
Eemnesserweg 60A, 3741 GB Baarn

Artikel 1: Algemeen
Betaling van cursusgeld dient te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de nota. Twee weken voor aanvang van cursussen en/of activiteiten dient het bedrag bij de penningmeester binnen te zijn.

De onderhavige voorwaarden gelden voor alle door de stichting gedane handelingen, activiteiten, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten met de muziekliefhebber, van welke aard ook en zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke door de stichting uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
Door het versturen van een ondertekende aanmelding aanvaardt muziekliefhebber deze voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website van de stichting.
De stichting heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. De stichting zal daarbij de redelijke belangen van muziekliefhebber in acht nemen. Deze wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door de stichting op haar website. De muziekliefhebber heeft het recht de overeenkomst op te zeggen binnen 30 dagen na het van kracht worden van deze wijzigingen.

Artikel 2: Berichten van St. Muziek- en dansonderwijs
Om de service naar muziekliefhebber te optimaliseren, wordt hij een enkele keer nadat hij zich heeft aangemeld als lid benaderd door de stichting om zijn ervaringen te vernemen en/of nieuwe activiteiten aan te bieden.
Voorzoveel nodig verklaart muziekliefhebber zich hierbij akkoord met de verzending van berichten aan hem door de stichting. Wanneer muziekliefhebber daaraan geen behoefte meer heeft kan hij dat onderaan een van die mails aangeven en worden nieuwe berichten niet meer gezonden.

Artikel 3. Prijzen
Alle door de stichting opgegeven prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
De stichting besteedt zorg aan alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van de activiteiten en diensten. De stichting kan echter niet worden aangesproken en staat er niet voor in, indien zich ter zake afwijkingen voordoen.

Artikel 4. Privacystatement
De stichting vind het belangrijk dat de privacy van haar bezoekers van de website gewaarborgd is. Ook begrijpt zij dat het invullen van on-line aanmeldingen een hoge mate van vertrouwen van muziekliefhebbers verlangt. Om deze redenen conformeert de stichting zich aan de “Wet bescherming persoonsgegevens” en handelt zij conform het privacy statement dat te lezen is via de website.

Artikel 5. Overig
Op de relatie tussen de stichting en muziekliefhebber is het Nederlandse recht van toepassing.
In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van ‘mediation’ conform het NMI Mediation-reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation zal dat geschil worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht.

© 2015 Stichting Muziek- en dansonderwijs Baarn